Sayfa Yükleniyor Lütfen Bekleyiniz

DENEME1

DENEME2

DENEME3

 • İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri kapsamında; alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil müdahale ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk değerlendirmesi, kontrol , ölçüm ve araştırma başlıklı 10. maddesi ve 29.10.2012 tarihli 28512 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği doğrultusunda işyeri için tasarım veya kurulum aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama,riskleri belirleme ve analiz etme risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncenlenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek risk değerlendirilmesi gerçekleştirilir. Hazırlanan rapor kuruluşa sunulur

 • Kuruluşda sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faliyeti kapsayacak şekilde çalışma ortamı gözetimi konusunda iş verene rehberlik yapılması ve öneriler hazırlanarak onayına sunulması.

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım başlıklı 11-12. maddeleri ve resmi gazate tarihi 18.06.2013 tarihli 28681 sayılı resmi gazetede yayımlanan kuruluşta Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda kuruluşta oluşabilecek temel acil durumları belirlemek ve acil durum planlarını hazırlamak.Destek ekiplerin oluşturulması ve acil durum tatbikatlarının (Masabaşı, Tahliye ve Yangın Söndürme ) yapılması sağlamak.

 • Kuruluşta çalışan personele 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16-17. maddeleri 15.05.2013 tarihli 28648 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Hakkındaki yönetmelik ve diğer yönetmelikler kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin yapmak ve yılık eğitim planlarının hazırlanmasını sağlamak.

 • Uygunsuz durum ve uygunsuz davranışların iş kazalarının ramakkala ve olayların ve meslek hastalıkların kaydı tutulur, gerekli incelemeler yapılır bunlarla ilgili raporları düzenler ve gerekli iyileştirmeler için bilgilendirmede bulunulur.

 • Aralık ayı sonunda Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanır Ocak ayının başında da Yıllık Çalışma Planı hazırlanır ve idarenin onayına sunulur.

 • Kuruluşta çalışanlara 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 15. maddesi ve 20.07.2013 tarihli 28713 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında yönetmelik kapsamında çalışanların kuruluşta maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak Sağlık Gözetimlerini ve Sağlık Muayenelerinin gerçekleştirilmesi.

 • √ PERKEM İSGYS yazılımı üzerinden tüm yapılan ve yapılacak çalışmları izlemek, kayıtları görmek ve raporlamak.

 • İSG Politakası oluşturma , revize etme, geliştirme

 • İSG İçyönerge oluşturma , revize etme, geliştirme

 • İSG Organizasyon şeması oluşturma , revize etme, geliştirme

 • Kuruluşa özgü Mevzuat Takip sistemini oluşturulmasında danışmanlık yapmak.

 • Kuruluş Çalışanlarının Özlük Dosyasını elektronik ortamda tutma

 • Çalışan ve Formen Temsilcilerinin belirlenmesi

 • KKD Zimmet Tutanaklarının yapılması

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi

 • Yıllık Eğitim Planının hazırlanması

 • Risk Değerlendirme Raporunun hazırlanması

 • Acil Durum Eylem Planının hazırlanması

 • Acil Durum Eylem Tatbikatlarının yapılmasını sağlamak

 • Acil Durum ekipmanlarının belirlenmesi periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak

 • Destek Ekibinin belirlenmesi

 • İSG Kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesi

 • İSG Kurul Ekibinin belirlenmesi

 • Sağlık Taramalarının yapılmasını sağlamak

 • Çalışanların Sağlık Gözetimi ve Muayenelerini yapmak.

 • Kuruluşta yer alan İş Ekipmanları belirlemek bunların Kullanım, Bakım Onarım Talimatlarını hazırlanmasına danışmanlık yapmak. Periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

 • Kuruluşta kullanılan tüm kimyasaların belirlenmesi sağlamak MSDS formlarının tedarik edilmesinde danışmanlık yapmak.

 • Yıllık Çalışma ve Değerlendirme Raporlarını Hazırlamak.

 • Çalışma İzni gerektiren çalışmaları belirlenmesi Çalışma İzin Telep ve Faaliyet Formlarının oluşturulmasında danışmanlık yapmak.

 • Ramakkala ve Kaza formlarının oluşturulmasında danışmanlık yapmak.